การสมัครสมาชิก

บริษัท เอไลฟ์ อินฟินิตี้ (ไทยแลนด์) จำกัด

สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อสมัครเป็นสมาชิกเอไลฟ์ ในอัตราค่าสมัคร 300 บาท

– คู่มือนักธุรกิจเอไลฟ์ 1 เล่ม

– ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน/ใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์

บุคคลทั่วไป

จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 2. ผู้สมัครจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อตกลงการดำเนินธุรกิจเอไลฟ์ และแผนธุรกิจเอไลฟ์ ทุกประการเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
  • กรณีใช้สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาใบขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ที่ยังไม่หมดอายุ แต่ในบัตรดังกล่าวมิได้ระบุวันเดือนปีเกิดและที่อยู่ตามบัตรประชาชน ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง
  • กรณีใช้สำเนาใบเหลือง (ใบต่ออายุบัตรประชาชน) จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านร่วมด้วยทุกครั้ง

ชาวต่างชาติ

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องหากใบอนุญาตทํางาน  (work permit) ใกล้หมดอายุลง นักธุรกิจเอไลฟ์ ต้องนำใบอนุญาตทำงานที่ต่ออายุเรียบร้อยแล้วมายื่นต่อบริษัทก่อนวันหมดอายุสมาชิกภาพ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ  มิฉะนั้นรหัสสมาชิกดังกล่าวจะถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันหมดอายุของใบอนุญาตทำงานหรือวันหมดอายุสมาชิกตามใบสมัครอันใดอันหนึ่งถึงก่อนกัน

 3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เปิดในประเทศไทย พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ชาวเขา

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติที่ระบุที่อยู่ในประเทศไทย โดยมีรูปและวันเดือนปีเกิดที่ชัดเจนออกโดยทะเบียนราษฎร์เท่านั้นพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์เซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง

พระภิกษุสงฆ์

เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสุทธิของพระภิกษุสงฆ์ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์พร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้อง หมายเหตุ “นักธุรกิจเอไลฟ์ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับ “การสมัครเป็นนักธุรกิจ” ได้จากเมนู “คู่มือนักธุรกิจ”