ผลิตโดย บริษัท Health is Wealth จำกัด (HIW) ซึ่งมีมาตรฐานการผลิตดังนี้

– โรงงาน HIW ได้รับมาตรฐาน GMP ระดับดีมาก และมาตรฐาน HACCP

– วัตถุดิบและสมุนไพรที่ใช้สำหรับการผลิตสมุนไพรสกัดได้มีการคัดสรรวัตถุดิบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง

โดยควบคุมไม่ให้มีการใช้สารเคมีและใช้หลักปฏิบัติหรือได้รับประกาศนียบัตร GAP (Good Agriculture Practice)  

– ควบคุมการผลิตโดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารระดับปริญญาเอกภายใต้การแนะนำของแพทย์แผนปัจจุบันระดับศาสตราจารย์  และแพทย์แผนทางเลือก รวมทั้งเภสัชกรแผนโบราณ

 • ได้รับอนุญาตการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย(เลขที่ อย.57-2-02452)
 • ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (กอท.ฮล. B 584/2553)
 • ได้รับการจดทะเบียนเป็นโรงงานผลิตอาหารที่ได้มาตรฐาน จากสำนักงานอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA 10126321624)
 • ผลิตภัณฑ์ของ HIW มีการทำ Finger Print ของผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิตการควบคุมกระบวนการผลิตการสุขาภิบาลโรงงานการบำรุงรักษาและทำความสะอาด และบุคลากรการผลิต นั่นคือ เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ จี.ดี.พี. (Good Manufacturing Practice) นั่นเอง นอกจากนั้น ต้องผ่านในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุและการแสดงข้อมูลบนฉลากว่าครบถ้วนไม่โอ้อวด หลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิด อาหารนั้น จึงจะได้รับเครื่องหมาย อย. เป็นสัญลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ที่มีภาชนะบรรจุสนิท รับผิดชอบโดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

มาตรฐานGMP อาจเป็นคําที่เราคุ้นเคยจากผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสําอาง หรืออาหาร โดย GMP นั้นย่อมาจาก Good Manufacturing Practice หากแปลอย่างตรงตัวก็จะหมายถึงกระบวนการผลิตที่ดี หรือในที่นี้ก็คือกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานนนั่นเอง GMP จึงเป็นคําย่อที่แสดงให้เห็นถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็น ในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการ ป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจจะทําให้อาหารเป็นพิษ เป็นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

HACCP คือ การวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ในการผลิตอาหาร หลักการของ HACCP จะไม่ครอบคลุมถึงคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ (quality) แต่เป็นระบบป้องกัน (preventative system) ที่มุ่งเน้นถึงการประเมิน และวิเคราะห์อันตราย

Food and Drug Administration หมายถึง องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานจากรัฐบาลกลาง โดยคอยทำหน้าที่สอดส่องดูแลสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ยา อาหาร อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องสำอางต่างๆ ของชาวอเมริกัน หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น อย. ในสหรัฐฯ นั่นเอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์

มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Prac-tices)

        กำหนดเป็นมาตรฐานสินค้าผักและผลไม้ไทยระดับฟาร์มหรือแปลงปลูก การตรวจระบบ GAP จากกรมวิชาการเกษตรโดยมีการกำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

 • แหล่งน้ำต้องมาจากแหล่งสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน
 • ไม่มีสารปนเปื้อนในดินที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนในผลผลิต
 • ในวัตถุอันตรายในการผลิตตามข้อบังคับของกรมวิชาการเกษตร
 • การเก็บรักษาและขนย้ายต้องมีโรงเรือนที่ได้มาตรฐาน
 • มีการบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายและป้องกันศัตรูพืช
 • ปลอดศัตรูพืชหลังเก็บเกี่ยว
 • มีการคัดแยกคุณภาพของผลผลิตออกอย่างชัดเจน
 • เครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเกี่ยวต้องสะอาดและปลอดสารปนเปื้อน

 

“เครื่องหมายฮาลาล” คือเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการทำการประทับ หรือแสดงลงบนสลาก หรือผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด ๆ โดยใช้สัญญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง ใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” โดยเครื่องหมายดังกล่าวนี้ จะออกให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และหรือเนื้อสัตว์ฮาลาลที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์